facebook_page_plugin
 • §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, a tym samym stanowią ich integralną część.
 2. Na użytek niniejszych warunków sprzedaży wprowadza się następującą definicje: OWS – ogólne warunki sprzedaży.
 3. Za Sprzedającego uznaje się: Firmę Handlowo Usługową Universal Dawid Melanowicz, z siedzibą w Przedkocin ul. Długa 29 42-231 Cykarzew, posiadającą NIP: 573-288-19-59.
 4. Za Kupującego uważa się każdoczesnego Kontrahenta Sprzedającego, nie będącego konsumentem.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo w każdym czasie do dokonywania zmian w ofercie emaliowej lub wycenie telefonicznej, w szczególności ze względu na zmiany cen produktów.
 6. OWS obowiązują w stosunku do wszystkich umów sprzedaży towarów z Kupującymi, z którymi nie została zawarta indywidualna umowa sprzedaży towarów, wyłączająca obowiązywanie niniejszych OWS.
 7. OWS są udostępniane Kupującym na stronie internetowej Sprzedającego (www.universal24.pl).
 8. Każdoczesne złożenie przez Kupującego zamówienia na zakup towaru oznacza akceptację obowiązujących u Sprzedającego OWS.
 9. Kupujący przyjmuje do wiadomości i aprobuje fakt, że Sprzedającego nie obowiązują żadne wzorce umowne lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z przedmiotowymi OWS.
 10. Jeżeli Kupujący nie akceptuje obowiązujących u Sprzedającego OWS, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie, najpóźniej przed złożeniem zamówienia.
 • §2 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Cena sprzedaży towaru będzie każdorazowo określana w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 3. Koszty dostawy towaru są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zakupiony towar w terminie wskazanym w fakturze Vat. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 5. W sytuacji opóźnienia w płatności za dostarczony towar, Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania dalszych jego dostaw do czasu uregulowania całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.
 6. Złożenie reklamacji za zakupiony towar nie zwalnia kupującego z obowiązku terminowego uregulowania należności.
 7. Sprzedający jest upoważniony do dokonania zmiany cen oferowanych towarów w celu dostosowania ich do obowiązujących warunków rynkowych; w przypadku zaistniałych sytuacji sprzedający poinformuje kupującego.
 • §4 ZAMÓWIENIE TOWARÓW
 1. Kupujący może dokonywać zamówień:
 1. osobiście w siedzibie firmy
 2. drogą elektroniczną
 3. telefonicznie
 1. Zamówienie przyjmowane drogą elektroniczną wiąże Sprzedającego od momentu potwierdzenia zamówienia.
 2. Zamówienie składane telefonicznie wiąże strony od chwili, gdy Sprzedający w trakcie rozmowy telefonicznej potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Kupujący jest zobowiązany w zamówieniu podać dokładną ilość towaru zgodną z normami załadunku wyznaczonymi przez przewoźnika oraz dokładne dane do FV i adres dostawy.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych do dostawy, a wszelkie koszty z tego tytułu będą ponoszone przez Kupującego.
 5. Zamówienia dotyczące produktów niestandardowych wymagają uzgodnienia warunków sprzedaży oraz terminu realizacji indywidualnie z Kupującym.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na warunki technologiczne grubość zamówionego towaru może być inna od wskazanej w zamówieniu o maksymalnie +/- 5%, różnica szerokość foli może wynieść +/- 2%,  natomiast waga poszczególnej rolki folii ręcznej może się wahać +/- 50g (dotyczy folii do 1,5 kg), pozostałe wagi folii ręcznej - pojedyncza rolka do +/- 5%, a waga brutto całej palety +/-2 %.
 7. W celu ochrony swoich interesów Sprzedający zastrzega dla siebie uprawnienie do przeprowadzenia procesu weryfikacji każdego Kupującego, w zakresie jego wypłacalności oraz rzetelności. W związku z powyższym Kupujący uprawniony jest do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.
 • §5 DOSTAWA
 1. Sprzedający zastrzega na swoją rzecz prawo własności towarów, do czasu uiszczenia przez Kupującego całej ceny.
 2. Z chwilą wydania Kupującemu lub przewoźnikowi towaru objętego zamówieniem, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
 3. Koszty dostawy:
  1. bezpłatna dostawa na palecie przemysłowej
  2. dostawa na palecie euro dodatkowo płatna.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostawie towarów, będące następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.
 5. Kupujący potwierdza przyjęcie towaru na: protokole odbioru, kopii faktury, dokumencie WZ oraz liście przewozowym. Przyjmując towar Kupujący potwierdza fakt braku widocznych wad zewnętrznych.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zbadana dostarczonego towaru pod względem zgodności z zamówieniem, ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych w momencie dostawy.
 7. Kupujący ponosi względem Sprzedającego pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dostarczonego towaru.
 8. Kupujący zobowiązany jest do przechowywania i magazynowania zakupionego towaru w odpowiednich warunkach tj. w suchym miejscu w temperaturze od + 10 stopni do + 25 stopni Celsjusza, chroniąc go przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności promieni słonecznych i wilgoci.
 • §6 REKLAMACJA
 1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.
 2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o wykryciu wad jakościowych jednakże w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty dostawy towaru. Po upływie niniejszego terminu uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają. Zawiadomienie powinno nastąpić w sposób pozwalający otrzymać potwierdzenie, że Sprzedający zgłoszenie to otrzymał. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane na piśmie wraz z załączonymi dokładnymi zdjęciami nośnika oraz towaru (całej palety, reklamowanej folii z zewnątrz oraz z dokładnym zdjęciem wnętrza tulei).
 3. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane jest zdjęcie wagi wraz z jej legalizacją.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający dokona korekty do faktury. Towar ten powinien zostać zwrócony przez Kupującego w oryginalnych opakowaniach, w stanie umożliwiającym jego transport.
 5. Jeżeli w trakcie terminu do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, Kupujący dokona próby produkcyjnej zakupionego towaru i okaże się, że zawiera on wady, Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania produkcji. Zużycie zakupionego towaru jest równoznaczne z akceptacją jego jakości, a tym samym z wygaśnięciem wszelkich uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady.
 • §8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych ogólnymi warunkami sprzedaży i umową zawieraną z Kupującym mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z zawartej umowy sprzedaży jest właściwy sąd zawarty w KRS, a prawem właściwym są przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym momencie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Sprzedającego.
 4. Kupujący ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, a złożenie zamówienia wiąże się z jego akceptacją.